پند

دیزریلی

بزرگترین نیکی شما در حق دیگران این نیست

که بخشی از ثروت خود را به انها ببخشید،بلکه

این است که ثروتهای خودشان را بر آنان اشکار

سازید...

/ 1 نظر / 40 بازدید